ORL / HNO / ENT - Liptovský Hrádok

Otorinolaryngologická ambulancia lokalizovaná v Liptovskom Hrádku v priestoroch Medic centrum, v prevádzke od roku 1998. Zdravotná starostlivosť poskytovaná v rozsahu ambulantnej formy. ORL ambulancia disponuje kompletným technickým vybavením umožňujúcim poskytovať ambulantnú starostlivosť v súlade s najmodernejšími štandardmi. 

ORL ambulancia je zameraná na dospelých aj detských pacientov s obmedzeným počtom vyšetrení na deň, nakoľko zámerom je poskytovať starostlivosť zameranú na kvalitu, nie kvantitu. Vieme, že čas je vzácny, a preto pacientov objednávame bezplatne na konkrétny termín a orientačný čas a taktiež poskytujeme bezplatnú možnosť On-line objednania receptu.  Akútne stavy vybavujeme priebežne (bez čakania - krvácanie, dusivé stavy a úrazy). Prednostné vyšetrenie vzhľadom k platnej legislatíve nie je poskytované. 

Dospelým aj detským pacientom bez poistenia, cudzím štátnym príslušníkom bez poistenia v prípade záujmu poskytujeme vyšetrenie na vlastnú žiadosť ako samoplatcom na vopred rezervovaný termín.

Poskytujeme preventívnu ORL prehliadku, audiometrickévyšetrenie sluchu, vyšetrenie vestibulárneho (rovnovážneho) aparátu napríklad na nasledovné účely: vodičský preukaz, zbrojný preukaz, administratívne účely, potreby zamestnávateľa alebo školy, práca vo výškach, pred liečbou v hyperbarickej komore, overenie kvality sluchu, atď... Spolupracuje s pracovnou zdravotnou službou Gajos.

Dostupná je taktiež rehabilitácia s využitím infúznej liečby, ktorá má vazoaktívny (rozšírenie ciev), prípadne spazmolytický (uvoľnenie svalstva) efekt. Využíva sa u indikovaných diagnóz a je praktizovaná u pacientov, ktorí si nemôžu z časových alebo iných dôvodov dovoliť hospitalizáciu. Počet potrebných liečebných kúr je 5 až 10. Ambulantná infúzna liečba je možná len vtedy, ak to umožní celkový zdravotný stav pacienta. Najčastejšie ORL indikácie infúznej liečby sú: akútna porucha sluchu, tinnitus ("hučanie" v ušiach), poruchy sluchu s nedoslýchavosťou, závratové stavy, ochorenia krčnej chrbtice...


Poistenec

ORL vyšetrenie len s výmenným lístkom

Pacientov objednávame bezplatne na konkrétny dátum a orientačný čas - obmedzený počet pacientov na deň

Možnosť spoplatneného objednania sa  na konkrétny dátum a presný čas s výberom lekáravyužitím služieb plateného internetového rezervačného portálu - obmedzený počet pacientov na deň

Prednostné vyšetrenie nie je možné

Poplatky sú účtované len pri špecifických úkonoch a službách, ktoré sú dostupné, ale nie sú zazmluvnené zdravotnou poisťovňou (služby nad rámec verejného zdravotného poistenia - VZP) a sú vykonané na vlastnú žiadosť pacienta (preventívna ORL prehliadka, audiometria na vlastnú žiadosť, videofibroskopia, využitie služieb plateného internetového rezervačného portálu, niektoré drobné ORL chirurgické výkony...)Samoplatca - konzultácia, preventívna ORL prehliadka, infúzna terapia

 Na vlastnú žiadosť vyšetrujeme taktiež dospelých aj detských pacientov, pacientov bez poistenia, cudzincov bez poistenia

Poskytujeme preventívnu ORL prehliadku, Audiometrické vyšetrenie

Poskytujeme infúznu terapiu

Výmenný lístok NIE je potrebný

Pacientov objednávame na konkrétny dátum a presný čas s výberom lekára- obmedzený počet pacientov na deň

Samoplatcovi sa za ORL vyšetrenie, preventívnu ORL prehliadku, infúznu terapiu na vlastnú žiadosť účtuje poplatok


Zmluvní partneri

Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera,Union, Gajos, s.r.o. - Pracovná zdravotná služba

Cenník 

Služby nad rámec verejného zdravotného poistenia – využitie služieb plateného internetového rezervačného portálu, výber lekára, na vlastnú žiadosť................................................................................................................................................................................. 15€

ORL vyšetrenie, samoplatca (bez verejného zdravotného poistenia)........................................................................................................30€

Preventívna ORL prehliadka (napr. vodičský preukaz, potreby zamestnávateľa atď.), na vlastnú žiadosť...........................................25€

Audiometria, na vlastnú žiadosť (bez odoslania všeobecným lekárom)....................................................................................................25€

Videofibroskopia, na vlastnú žiadosť.................................................................................................................................................................5€

Rehabilitácia - Infúzna terapia, na vlastnú žiadosť, 1 sedenie.....................................................................................................................10€

Drobné ORL chirurgické výkony na koži, slizniciach, podslizničnom tkanive v lokálnej anestéze, na vl. žiadosť (samoplatca)...10-50€

Potvrdenie priepustky, pokiaľ si pacient neprinesie potrebné tlačivo..........................................................................................................1€

Binokulárne otomikroskopické alebo rinomikroskopické vyšetrenie nasledujúce po otoskopickom vyšetrení (len klienti VšZP)....10€

Ambulancia


Technické vybavenie


Personál

MUDr. Lucia Foltová     

Štúdium medicíny - Lekárska fakulta UPJS, Košice, 2006- 2012

Špecializačné štúdium - Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok, 2012- 2018

Lekár - Oddelenie otorinolaryngológie, Nemocnica  Poprad a.s., 2012- súčastnosť

Lekár - Privátna ORL ambulancia RHINO, Liptovský Hrádok, 2023- súčasnosť

.

MUDr. Ján Sojak, PhD.          

Štúdium medicíny - Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 2005-11

Špecializačné štúdium - Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok, 2011-16

Doktorandské štúdium - Ústav normálnej a patologickej fyziológie, JLF UK v Martine, 2013-18

Špecializačné štúdium v odbore foniatria- Klinika  otorinolaryngológie a CHHaK LF UK a UNB v Bratislave, 2019-súčastnosť

Lekár - Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok, 2011-17

Lekár - Detská otorinolaryngologická klinika, NÚDCH Bratislava, 2019

Lekár - Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, 2014-súčasnosť

Lekár - Privátna ORL ambulancia RHINO, Bratislava / Trnava / Liptovský Hrádok, 2017 -súčasnosť

.

MUDr. Dominik Koiš

Štúdium medicíny - Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 2010-16

Špecializačné štúdium - Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok, 2016-21

Lekár - Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok, 2016-súčastnosť

Lekár - Privátna ORL ambulancia RHINO, Liptovský Hrádok, 2023 -súčasnosť

.

MUDr.  Barbora Ugrayová, MBA        

Štúdium medicíny - Lekárska fakulta,  Masarykova Univerzita, Brno, 2011- 2018

Špecializačné štúdium - Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok, 2019- 2023

Lekár - Oddelenie otorinolaryngológie, Nemocnica  Poprad a.s., 2018- súčastnosť

Lekár - Privátna ORL ambulancia RHINO, Liptovský Hrádok, 2023- súčasnosť

.

MUDr. Aneta Piatková    

Štúdium medicíny - Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 2010-16

Špecializačné štúdium - Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok, 2016-21

Lekár - Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok, 2016-súčastnosť

Lekár - Privátna ORL ambulancia RHINO, Liptovský Hrádok, 2023 -súčasnosť

.

MUDr. Michal Havriľak   

Štúdium medicíny - Lekárska fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013-2019

Špecializačné štúdium - Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok, 2019 - súčastnosť

Lekár - Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok, 2019 - súčastnosť

Lekár - Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, 2021 - súčasnosť

Lekár - Privátna ORL ambulancia RHINO, Liptovský Hrádok, 2023 -súčasnosť

.

MUDr. Daniel Čáni   

Štúdium medicíny - Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2015- 2021

Špecializačné štúdium - Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok, 2021 - súčastnosť

Lekár - Oddelenie otorinolaryngológie, Fakultná nemocnica Trenčín, 2021- 2022

Lekár - Oddelenie otorinolaryngológie, Nemocnica  Poprad a.s., 2022- súčastnosť

Lekár - Privátna ORL ambulancia RHINO, Liptovský Hrádok, 2023 -súčasnosť


Certifikáty


Naše publikácie

Stručne o bakterioterapii a zápaloch horných dýchacích ciest:

Problematika adenoidektómie (odstránenie nosovej mandle u detí):


Problematika papilárneho karcinómu štítnej žľazy (onkologické ochorenie štítnej žľazy):